ELIDO OY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE VERKKOSIVUSTOILLE

Tämä on Elido Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 20.6.2018


REKISTERINPITÄJÄ
Elido Oy
Kumitehtaankatu 5
Klondyke-yrityspuisto
04260 Kerava
puh. 010 666 9910
elido@elido.fi
y-tunnus 2252548-1

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Margit Lindholm
Elido Oy
puh. 010 666 9910
margit.lindholm@elido.fi

REKISTERIN NIMI
Elido Oy:n yhteydenpito-, uutiskirje- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Elido Oy käsittelee henkilötietoja asiakkuuteen ja markkinointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä, asiakas- ja markkinointiviestinnässä ja yhteydenottopyyntöihin vastaamisessa, liiketoiminnan harjoittamisessa ja kehittämisessä sekä palveluiden kohdentamisessa ja tarjoamisessa. Elido Oy käyttää tietoja henkilötietolain mukaisesti ja käyttää omia kanaviaan kuten puhelin, sähköposti, suoramarkkinointi. Uutiskirjeissä käytämme MailChimp-palvelua.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Elido Oy säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen edellä mainitussa kohdassa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan tilaus- ja kontaktitietoja säilytetään edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolakia tai muita noudatettavia lakeja. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen osoitetiedot
 • IP-osoite tallentuu automaattisesti, kun lomake täytetään tai chat-keskustelu aloitetaan

Evästetiedot ja muut tapahtumalokitiedot

Elido Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Elido Oy:n sivustot saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sosiaalisiin verkostoihin (kuten Facebook-liitännäiset), jotka saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Näihin kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin sekä niiden kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia tietosuojaselosteita. Käyttäjä voi kytkeä evästeet pois käytöstä selaimen asetuksista. Huomioithan, että osa sivujen ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty. Käyttämällä Elido Oy:n verkkosivuja (mm. elido.fi, innobrand.fi, lansimainos.fi, studiokuva.elido.fi, ilmetys.fi, digital.elido.fi, elidocreative.fi) hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi tällä sivulla esitetyllä tavalla ja Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostuu Asiakkaan Elido Oy:n nettisivuille antamista tiedoista. Rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka Asiakas on itse antanut esim. lomakkeilla, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tai chat-keskusteluissa Elido Oy:n verkkosivustoilla (mm. elido.fi, innobrand.fi, lansimainos.fi, studiokuva.elido.fi, ilmetys.fi, digital.elido.fi, elidocreative.fi).

Rekisterissä oleva henkilö on joko

 • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella,
 • ottanut yhteyttä chat-keskustelun kautta,
 • liittynyt Elidon tai Länsimainoksen postituslistalle,
 • edustaa yritystä, joka on Elido Oy:n (Elido, Länsimainos, Ilmetys) asiakas tai yhteistyökumppani tai
 • on muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle. 


TIETOJEN LUOVUTUS, SIIRTÄMINEN JA TIETOJEN POISTAMINEN
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Elido Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointi- ja asiakasrekistereihinsä. Ellei lainsäädäntö muuta edellytä, tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta. Henkilö voi pyytää myös suoramarkkinoinnin estoa, jolloin esto kirjataan rekisteriin hänen yhteystietoihinsa.
 

REKISTERIN SUOJAUS JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla Elido Oy:n palvelimella. Henkilötiedot sijaitsevat Elido Oy:n tietokannoissa, joihin liittyvät ohjelmistot ja laitteet on suojattu hyvää salasanakäytäntöä noudattaen sekä muilla teknisillä keinoilla. Pääsy rekisteriin tapahtuu suojattujen yhteyksien kautta ja niihin pääsy on rajattu vain Elido Oy:n henkilökunnalle heidän suorittaessaan työtehtäviään. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Elido Oy:n suojatulla palvelimella.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää ja peruuttaa tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön margit.lindholm@elido.fi tai
Elido Oy, Margit Lindholm, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava. Pyytäjän henkilöllisyys tulee voida varmentaa. Vastaamme tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti kahden viikon kuluessa.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Elido Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Elido Oy käyttää verkkosivustollaan Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa.

Sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseen Elido Oy käyttää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolista yhteistyökumppania, MailChimp. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja, sekä henkilötietoja siirretään osittain palvelimille, jotka sijaitsevat USA:ssa. Henkilötietojen siirrot Yhdysvaltoihin toteutetaan tällä hetkellä EU-komission hyväksymän erillisen tietosuojasopimuksen, ns. Privacy Shield -sopimuksen turvin. Sopimuksessa hyväksytään yksittäiset yritykset turvallisina yhdysvaltalaisina yrityksinä ja henkilötietojen luovutuksensaajina.


TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Elido Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Elido Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.